=
fsdez.jpg

=
ประวัตินาฏศิลป์ไทย | ประเภทนาฏศิลป์ไทย | ดนตรีและเพลงประกอบ | การแต่งองค์ทรงเครื่อง | ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ | นาฏยศัพท์ | นาฏศิลป์ราชสำนัก | คุณค่าที่ได้รับจากนาฏศิลป์ | การไหว้ครูทางนาฏศิลป์ | วิดีโอการแสดง

ประวัตินาฏศิลป์ไทย

1. บรรยายประวัตินาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้อง
2. มีความสนใจในประวัตินาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถนำไปศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง
371855gobubm297p.jpg

ประเภทนาฏศิลป์ไทย

1. บอกประเภทนาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้องได้
2. มีลักษณะนิสัยในการศึกษาลักษณะที่ดี
3. สามารถนำประเภทนาฏศิลป์ไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
371855gobubm297p.jpg

ดนตรีและเพลงประกอบ

1. อธิบายและแยกดนตรีและเพลงประกอบได้อย่างถูกต้อง
2. มีความสนใจในดนตรีและเพลงประกอบ
3. ใช้ดนตรีและเพลงประกอบได้ถูกต้องตามลักษณะ
371855gobubm297p.jpg

การแต่งองค์ทรงเครื่อง

1. อธิบายความหมายของสำนวนต่าง ๆ และคำราชาศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง
2. เห็นคุณค่าของสำนวนและและคำราชาศัพท์
3. เลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา และคำราชาศัพท์ ได้เหมาะสม
371855gobubm297p.jpg

ภาษาท่าทางนาฏศิลป์

1. บอกภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
2. มีลักษณะนิสัยในการศึกษาภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ดี
3. สามารถปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้
371855gobubm297p.jpg

นาฏยศัพท์

1. บอกภาษาท่าทางนาฏยศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
2. มีลักษณะนิสัยในการศึกษาภาษาท่าทางนาฏยศัพท์ที่ดี
3. สามารถปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏยศัพท์ได้
371855gobubm297p.jpg

นาฏศิลป์ราชสำนัก

1. บอกภาษาท่าทางนาฏศิลป์ราชสำนักได้อย่างถูกต้อง
2. มีลักษณะนิสัยในการศึกษาภาษาท่าทางนาฏศิลป์ราชสำนักที่ดี
3. สามารถปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ราชสำนักได้
371855gobubm297p.jpg

คุณค่าที่ได้รับจากนาฏศิลป์

1. บอกความสำคัญของคุณค่าที่ได้รับจากนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง
2. มีลักษณะนิสัยในการศึกษาคุณค่าที่ได้รับจากนาฏศิลป์ที่ดี
3. สามารถอ่านได้บรรลุจุดประสงค์ของคุณค่าที่ได้รับจากนาฏศิลป์
371855gobubm297p.jpg

การไหว้ครูทางนาฏศิลป์

1. บอกรายละเอียดของการไหว้ครูทางนาฏศิลป์ได้อย่างชัดเจน
2. เห็นคุณค่าของการไหว้ครูทางนาฏศิลป์
3. สามารถสรุปหรือย่อเรื่องการไหว้ครูทางนาฏศิลป์ได้
371855gobubm297p.jpg

วิดีโอการแสดง

1. บอกประเภทวิดีโอการแสดงได้อย่างถูกต้อง
2. เห็นคุณค่าของนาฎศิลป์ไทย
3. สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
371855gobubm297p.jpg
next.pngicon_home.jpgnext - Copy.png